Extrastämma den 6 mars

Aktieägarna i Ljusgårda AB (publ), org.nr 559113-5321, kallas härmed till extrastämma.

Måndagen den 6 mars klockan 16:30 i Tibrosalen, Inredia, Brovägen 26, 543 35 TIBRO,
och via elektronisk uppkoppling.

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som
på dagen för bolagsstämman är införd i aktieboken och som anmält sitt deltagande

Läs hela kallelsen i bifogad pdf